NYBERG GROUPS PRIVATLIVSPOLITIK

Nyberg Group A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du besøger vores hjemmeside eller gør brug af Nyberg Groups serviceydelser, betror du os dine oplysninger. Denne privatlivspolitik er derfor vedtaget, netop for at fortælle dig, hvordan vi behandler dine persondata.

For at beskytte dine Persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

1. Vi indsamler og opbevarer dine Persondata til bestemte formål

1.1 Vi behandler dine Persondata med det formål at kunne finde det bedste match mellem din professionelle profil og en potentiel ny arbejdsplads.

2. Vi behandler denne type Persondata om dig

Vi behandler konsekvent ikke personfølsomme data, og derfor må du ikke indtaste eller sende os følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger, hverken når du sender dit CV per mail, eller hvis du opretter og indtaster dine oplysninger på vores CV-database.

2.1 Følgende persondata, som vi behandler, kan være:  

 • Navn
 • Køn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse,
 • Alder,
 • Foto,
 • Fritidsinteresser,
 • Uddannelsesmæssig baggrund,
 • Oplysninger om nærmeste familie,
 • Bopæl,
 • Personprofil test (logisk og personprofil test),
 • Tidligere beskæftigelse,
 • Lønmæssige forhold,
 • Kopi af eksamenspapirer
 • Referencer

Samt de andre kategorier af Persondata, som du måtte have registreret på Hjemmesiden.

3. Vi behandler kun relevante Persondata

3.1 Vi behandler kun de Persondata om dig, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type Persondata om dig, som er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de Persondata, vi bruger.

4. Vi behandler kun nødvendige Persondata

4.1 Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de Persondata, som er nødvendige i forhold til at opfylde det på forhånd fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, som det for vores forretningsdrift er nødvendigt at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de Persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

4.2 Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler Persondata, som er nødvendige for at opfylde det på forhånd fastsatte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, som er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og at opbevaringstiden ikke er for langvarig.

5. Vi kontrollerer og opdaterer dine Persondata

5.1 Da vores serviceydelse er afhængig af, at dine Persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine Persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

6. Vi sletter dine Persondata, når de ikke længere er nødvendige

6.1 Vi sletter dine Persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring. Vi sletter alle dine Persondata, såfremt du anmoder os om det i henhold til punkt 12, eller hvis du vælger at slette din profil på vores CV-database via vores hjemmeside

7. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine Persondata

7.1 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine Persondata til de formål, som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores eventuelle legitime interesse i at behandle dine Persondata.

7.2 Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Vi sørger for, at det er lige så let at trække dit samtykke tilbage som at give det. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

7.3 Hvis vi ønsker at anvende dine Persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

8. Vi videregiver ikke dine Persondata uden dit samtykke

8.1 I nogle tilfælde videregiver vi dine Persondata til andre. Persondata overføres kun i det omfang og til de modtagere, der er nødvendigt, for at vi kan yde vores service.

8.2 Dine Persondata kan blive videregivet til: (i) leverandører, som vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (fx leverandører af tjenester og teknisk support); (ii) vores partnere og samarbejdspartnere i forbindelse med at matche din professionelle profil med en potentiel ny arbejdsgiver; (iii) arbejdsgivere, der søger nye ansatte, eller (iv) hvis det kræves i henhold til lov, retskendelse eller ved gældende lovgivning.

8.3 Visse af vores partnere i henhold til punkt 8.2 (ii) kan vi være fælles dataansvarlige med i forbindelse med behandlingen af dine Persondata. I det omfang den pågældende partner behandler dine Persondata, har denne forpligtet sig til at behandle dine Persondata sikkert og fortroligt. Pågældende partner er alene ansvarlig for en eventuel overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til den til enhver tid gældende persondatabeskyttelseslovgivning.

8.4 Da vores forretning vokser, kan vi sælge og erhverve virksomheder eller aktiver. I forbindelse med sådanne transaktioner er kundeinformation generelt et af ​​de mest attraktive forretningsmæssige aktiver. Persondata indsamlet med henvisning til denne privatlivspolitik vil i givet fald blive videregivet til køberen, der erhverver vores virksomhed eller aktiver, eller til virksomheder, som vi måtte erhverve. Vi indhenter dit samtykke, inden vi offentliggør dine Persondata til et tredjelandsselskab. Hvis vi videregiver dine Persondata til en modtager i et land uden for EU/EØS, sikrer vi os, at modtagerens databeskyttelsesniveau vil opfylde de krav, vi har angivet i denne politik i henhold til gældende lovgivning. Vi stiller krav til, blandt andet, men ikke begrænset til, databehandling, informationssikkerhed og opfyldelse af dine rettigheder, der er angivet i denne politik.

8.5 Hvis vi overfører dine Persondata til samarbejdspartnere eller andre parter, herunder til markedsføringsformål, får vi dit samtykke og informerer dig om, hvordan dine Persondata vil blive brugt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for offentliggørelse, og du kan udelukke dig fra markedsføringsanmodninger i CPR-registreringsdatabasen.

8.6 Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi juridisk er forpligtet til at offentliggøre dine Persondata, f.eks. som en del af en indberetning til en myndighed.

9. Sikkerhed – vi beskytter dine Persondata og har interne regler om informationssikkerhed

9.1 Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter dine Persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggjort og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, som resulterer i en for dig høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

9.3 For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine Persondata, benytter vi løsninger, som automatisk sikrer, at Persondata kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er ligeledes indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til dine Persondata.

Vi kan dog ikke garantere, at Persondataene er fuldstændig beskyttet mod personer, der ønsker og lykkes med at bryde vores forsigtighedsforanstaltninger og få adgang til at overføre information på internettet, f.eks. via e-mail.

10. Brug af cookies

10.1 Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

10.2 Du kan få flere oplysninger i Servicen om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

11. Indsigt – du har ret til at få adgang til dine Persondata

11.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke Persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvordan vi anvender dem. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine Persondata, og hvem der modtager Persondata om dig, i det omfang vi videregiver Persondata i Danmark og i udlandet.

11.2 Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om, hvilke Persondata vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

11.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

12. Berigtigelse eller sletning – du har ret til at få unøjagtige Persondata rettet eller slettet

12.1 Hvis du mener, at de Persondata, som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

12.2 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine Persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at behandlingen af dine Persondata ikke længere er nødvendig i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine Persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

12.3 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine Persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

13. Indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Persondata

13.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for, at vores behandling af dine Persondata hører op.

14. Dataportabilitet – du har ret til at modtage dine Persondata

14.1 Du har ret til at modtage de Persondata, som du har stillet til rådighed for os, og dem, som vi eventuelt har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler Persondata om dig som led i en kontrakt, hvori du er part, kan du også få tilsendt dine Persondata. Du har også ret til at overføre disse Persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine Persondata fra os, eller vi vil overføre dine Persondata til pågældende tjenesteudbyder, i et almindeligt anvendt format.

15. Kontakt os, hvis du vil udøve dine rettigheder

15.1 Hvis du ønsker at få adgang til dine Persondata, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

15.2 Såfremt vi ikke giver dig fuldt medhold i din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside

16. Har du spørgsmål?

16.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er:

Nyberg Group A/S
Tuborgvej 52
2900 Hellerup

Tel.: +45 5151 0800
E-mail adresse: info@nyberggroup.com
CVR-nr.: 29608792

Revideret den 16. april 2018